miércoles, 10 de junio de 2009

U 15 ----------------------------------------------------------------

Lo que has de saber de la Unitat:

Compressió Escrita:

. Llegir els poemes presentats amb la pronúncia, l’entonació i el ritme adequats.

. Comprendre i comentar el contingut dels poemes presentats.

Vocabulari:

. Identificar metàfores i metonímies en un poema.

. Adonar-se del significat real de les metàfores i les metonímies.

Expressió Escrita:

. Identificar l’estructura i comprendre la finalitat d’un text poètic.

. Diferenciar els versos, les estrofes i la rima i el ritme d’un poema.

. Escriure un poema breu.

Ortografia:

. Utilitzar el guionet en l’escriptura d’alguns numerals.

. Escriure correctament paraules compostes amb guionet.

Gramàtica:

. Identificar les oracions segons la intenció de qui parla i les classifica.

. Adonar-se dels signes d’interrogació i exclamació que s’usen en les oracions interrogatives o exclamatives.

Expressió Oral:

. Expressar diverses emocions o estats d’ànim amb l’ús d’ interjeccions.

. Llegir poemes amb una certa sensibilitat estètica.

. Utilitzar el vocabulari adequat en el comentari d’un poema


lunes, 1 de junio de 2009

U 14 ------------------------------------------------------------------

Lo que has de saber de la Unitat:

Comprenssió Escrita:

.  Llegir el text presentat amb la pronúncia, l’entonació i el ritme adients.

.  Retrocedir en la lectura per a comprendre millor el contingut del text llegit.

Vocabulari:

.  Reconeéixer l’ús incorrecte d’algunes paraules per la influència del castellà.

.  Utilitzar estratègies per a millorar l’ús del valencià en les produccions pròpies.

Expressió Escrita:

.  Reconéixer la finalitat i l’estructura d’un reportatge periodístic.

.  Completar un reportatge periodístic.

Ortografia:

.  Escriure correctament paraules amb h.

.  Identificar paraules homòfones amb h i sense h.

.  Utilitzar correctament els homòfons segons la funció d’aquests.

Gramàtica:

.   Identificar els CC en una oració.

.  Classificar els CC segons que siguen de temps, de lloc, de manera o de quantitat.

.  Substituïr els CC pels pronoms febles corresponents.

.  Utilitzar el vocabulari i la gesticulació adequada en la simulació d’una situació.

jueves, 14 de mayo de 2009

U 13 -----------------------------------------------------------------

Lo que has de saber:

Lectura

 Llegir el text amb fluïdesa i  relacionar-ho amb aprenentatges previs. 

Comprenssió Lectora

 Comprendre el contingut del text, comentar les idees principals expressades i les relacions que s’hi establixen.

Vocabulari

 Llegir, retrocedir i avançar per comprendre el contingut del text treballat.

 Comprendre el significat d’algunes abreviatures i sigles.

 Utilitzar abreviatures i sigles de forma correcta.

Expressió Escrita

 Reconéixer la funció i finalitat de les reclamacions.

 Adonar-se de l’estructura i el llenguatge que s’hi utilitza.

 Escriure una reclamació a partir d’un model presentat.

Ortografia

 Diferenciar el fonema [tS ] i  relacionar-ho amb les grafies que el representen x, tx, ig.

 Identificar el fonema [S ] amb la grafia ix.

 Escriure correctament paraules amb x, tx, ig i ix.

Gramàtica

 Identificar i reconéixer la funció del CI en les oracions.

 Completar oracions amb el CI corresponent.

 Substituïr el CI pels pronoms febles corresponents.

Expressió oral

 Expressar de forma acurada l’opinió personal sobre un llibre o una pel·lícula.

 

domingo, 5 de abril de 2009

U 12 ---------------------------------------------------------------

Has de saber:

Lectura:

Llegir un text amb la fluïdesa adient.

Relacionar el contingut del text amb altres aprenentatges.

Vocabulari:

Identificar el significat de les locucions i frases fetes.

Utilitzar algunes locucions o frases fetes en les seues produccions.

- Reconéixer el tipus de llenguatge, temps verbal i finalitat del diari personal.

Identificar els monòlegs d’un diari personal.

Escriure un text en forma de diari personal.

Ortografia:

Identificar el fonema de la essa sorda i el de la essa sonora i  relacionar-los amb les grafies corresponents.

Completar paraules correctament amb el so de la essa sonora i de la essa sonora.

Gramàtica:

- Identificar i reconéixer la funció del predicat verbal i del CD en les oracions.

- Completar oracions amb el CD corresponent.

Substituïr el CD pels pronoms febles corresponents.

Completar i transformar una història amb coherència respectant les normes bàsiques de la comunicació.

U 11 ---------------------------------------------------------------

Vocabulari:

Llegir el text presentat amb l’entonació i el ritme adequats.

- Relaciona les onomatopeies amb l’objecte o l’ésser que les produïx.

- Utilitzar diferents onomatopeies en les seues produccions.

Expressió Oral:

- Adonar-se de l’estructura i la finalitat d’una entrevista.

- Elaborar les preguntes per a  fer una entrevista.

-  Reconéixer la finalitat d’una enquesta.

 Extraure informació de l’enquesta i  valorar els resultats.

Ortografia:

 Adonar-se de les normes d’ús de l, ll i l·l i  diferenciar el so.

 Utilitzar correctament en les seues produccions la grafia l i els dígrafs ll i l·l.

Gramàtica:

 Identificar el predicat i el seu nucli en una oració.

-  Reconéixer els complements verbals com a elements que donen informació sobre el que expressa el verb.

-  Diferenciar entre verbs copulatius i predicatius.

Identificar l’atribut i el predicat nominal.

-  Completar de forma correcta diàlegs orals.

domingo, 22 de marzo de 2009

U 10 -------------------------------------------------------------------


Comprenssió Escrita:

-  Llegir un text descriptiu amb la velocitat lectora adequada.

 Comprendre el contingut global d’un text descriptiu.

Vocabulari:

Classificar les paraules segons el camp semàntic a què pertanyen.

Buscar paraules d’un mateix camp semàntic.

Expressió Escrita:

Diferenciar les parts d’una carta.

Identificar el llenguatge col·loquial utilitzat en les cartes familiars.

Escriure una carta familiar amb l’estructura adequada.

- Ser  capaç d’expressar els seues sentiments en una carta familiar.

Ortografia:

Identificar el fonema [dZ ] i  relacionar-ho amb les grafies j, g, i els dígrafs tj, tg.

Completar de forma correcta paraules amb j, g, tj, tg.

Gramàtica:

Diferenciar el subjecte i el predicat d’una oració i els nuclis corresponents.

Reconéixer els elements gramaticals que formen el grup del subjecte.

Expressió Oral:

Diferenciar l’emissor, el receptor, el missatge i el canal en un text publicitari.

Interpretar el missatge implícit en un text publicitari.

 U 9 ------------------------------------------------------------------


Comprensió Escrita:
- Llegir el text presentat amb la velocitat lectora adequada.
 Extraer informació de la lectura realitzada. 
- Comprendre el contingut del text i  relacionar-ho amb uns altres aprenentatges.

Vocabulari:

Localitzar en el diccionari el significat d’estrangerismes i de neologismes.

Incorporar en les produccions orals i escrites el vocabulari treballat.

Expresió Escrita:

Identificar la idea general i les secundàries en un text expositiu.

Reconéixer la necessitat de seguir un ordre en l’exposició d’un tema.

- Escriure un text expositiu breu a partir dels models presentats.

Ortografia:

Escriure correctament paraules amb b i amb v.

Corregir les produccions amb la consulta en el diccionari.

Gramàtica:

Identificar les preposicions i la funció que tenen en l’oració.

Classificar les preposicions en simples i compostes.

Reconéixer les conjuncions i la funció que tenen en l’oració.

Identificar algunes locucions conjuntives.

Expresió Oral:

- Servir-se de diferents recursos gràfics per a fer una exposició oral.

Exposar els seus arguments respectant les normes bàsiques de comunicació.

- Saber guardar el torn de paraula i respectar les opinions alienes.